การวิจัย

ผลงานปีการศึกษา 2556


อาจารย์พรรณ์ธิดา  เหล่าพวงศักดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนสำนักวิจัยของสาขาวิชาการเงิน ประจำปีการศึกษา 2556

1)      ความแม่นยำในการประเมินมูลค่าของตัวแบบ Multiple สำหรับหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  (อ.นพดล มโนสุทธิ)

2)       ผลกระทบของปริมาณเงินที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (ผศ.สายสมร วงศ์สวัสดิ์)

3)    แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเกษียณ จังหวัดกาญจนบุรี (ผศ.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์) 
Comments