หลักสูตรสาขาวิชาการเงิน


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ การวางแผนและการตัดสินใจทางการเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและทางการเงินในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนมีจริยธรรมของนักการเงิน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาขาวิชาการเงิน


1.  เพื่อสร้างบัณฑิตในสาขาวิชาการเงินให้มีความรู้ ความสามารถทักษะทางการเงินสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานทางการเงินได้อย่างดี

2.  เพื่อสร้างบัณฑิตทางการเงินที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์