หลักสูตร

                หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะในการวิเคราะห์  การวางแผน  
    และการตัดสินใจทางการเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและทางการเงินในปัจจุบันและในอนาคต  ตลอดจนมีจริยธรรมของนักการเงิน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

           สาขาวิชาการเงิน

1.  เพื่อสร้างบัณฑิตในสาขาวิชาการเงินให้มีความรู้ ความสามารถทักษะทางการเงินสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานทางการเงินได้อย่างดี

2.  เพื่อสร้างบัณฑิตทางการเงินที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์