โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพทางการเงินของนักศึกษาและปันความรู้สู่ศิษยืเก่าโดยใช้โปรแกรม Streaming Pro. (โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์เรียลไทม์) วันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Comments