การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Management : KM)

 

การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Management : KM)

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ 2.6

ของอาจารย์สาขาวิชาการเงิน จัดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

หัวข้อ “ทางเลือกการลงทุน”

 


 
Comments