บรรยายพิเศษ 2560

เป็นการบรรยายพิเศษให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในหัวข้อ "การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์"Comments