แอสเพน 2560

การบริการแอสเพน (Aspen) คือการบริการแบบออนไลน์เรียลไทม์ ที่ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินจากทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อการตัดสินใจในการลงทุน ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการเงินควรมีโอกาสในการเรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต

Comments