โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 2560

สาขาวิชาการเงิน จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในวันอังคารที่19 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 14.00 น.

ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์จริงนอกจากห้องเรียน ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคตComments