โครงการอบรมเทคนิคเชิงจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาการสอนในโดเมนของคุณธรรมจริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและเทคนิคการประเมินผลการสอนตามหลักสูตร TQF ปี 2557Comments