โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

1. เพื่อเตรียมพร้อมสร้างแรงบันดาลใจใฝ่สัมฤทธิ์และเสริมทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ประสบความสำเร็จและแนวทางการประกอบอาชีพ

2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการเงินเบื้องต้นที่เพียงพอในการเรียน

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์ อาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง และนักศึกษาร่วมรุ่นComments